Jaanuar


14. jaanuaril 2019. a
 toodi Narva ja Peipsiveere piiskopi Lazari õnnistusel Ülestõusmise katedraalist Narva Õigeusu Humanitaarkooli austatud Jumalaema ikoon „Tähis”. Selle ikooni ees viidi läbi palvus.

Samal päeval, peale palvet, toimus ülekooliline lastevanemate koosolek. Päevakorras olid järgmised küsimused: aruanne kooli direktori k.t. N. Tšerkašina tegevuse kohta, kooli arengu perspektiivide nägemus, lapsevanemate esindaja kooli nõukogusse valimine, vanemate seast kandidaatide valimine osalemaks 21.01.2019 vestluses Teadus- ja haridusministeeriumi esindajatega, tutvumine kooli uue direktori T.N. Babanskajaga, kes asub oma kohustusi täitma alates 21. jaanuarist 2019. 
Pärast koosolekut toimus pressikonverents, millest võtsid osa Narva ja Peipsiveere piiskop Lazar, MTÜ ÕIGEUSU HARIDUSE ÜHING ÜLESTÕUSMINE seaduslik esindaja ja juhatuse liige ülempreester Vitali Gavrilov, kooli direktori k.t. Nadežda Tšerkašina, Advokaadibüroo Amos OÜ jurist Sergei Tšurkin ning Tatjana Babanskaja. Meedia esindajate kõikidele küsimustele anti ammendavad vastused.

21. jaanuaril 2019. aastal töötasid Narva Õigeusu Humanitaarkoolis Eesti Vabariigi Teadus- ja haridusministeeriumi esindajad Hille Voolaid ja Rutt Elias. Toimus väga konstruktiivne jutuajamine pedagoogide, lastevanemate, õpilasomavalitsuse esindajatega ning MTÜ ÕIGEUSU HARIDUSE ÜHING ÜLESTÕUSMINE seaduslik esindaja ja juhatuse liikmete ülempreester Vitali Gavrilovi ja ülempreester Aleksandr Pidvõssotskiga. 
Ministeeriumi esindajad väljendasid lootust, et kool areneb edukalt. Soovisid tihedamat koostööd pedagoogilise kollektiivi ning lastevanemate ja õpilaste vahel ning suuremat avatust, avaldasid lootust, et täidetakse kõik nende poolt varem tehtud ettekirjutused.

21. jaanuaril 2019. a alustas tööd Narva Õigeusu Humanitaarkooli uus direktor Tatjana Babanskaja. T.Babanskaja on pedagoogikateaduse magister. Ta on töötanud õpetajana, õppealajuhatajana, direktorina, Pedagoogika ja riigikeele õppe keskuse direktori asetäitjana. 
Viimased aastad töötas T. Babanskaja Tartu Ülikooli Narva kolledžis haridusasutuste töötajate kvalifikatsiooni tõstmise ja ümberõppe peaspetsialistina. Tegeles kvalifikatsiooni tõstmise kursuste korraldamise ja läbiviimisega Eesti koolieelsete haridusasutuste ning koolide pedagoogidele, kureeris koostööd Venemaa ülikoolide ja õppeasutustega. 
Kooli uus direktor väljendas lootust, et tema töökogemus hariduse vallas aitab kaasa Narva Õigeusu Humanitaarkooli professionaalsele, kvaliteetsele, stabiilsele ning positiivsele arengule

22. jaanuaril 2019. a, kell 8 hommikulesitles MTÜ ÕIGEUSU HARIDUSE ÜHING ÜLESTÕUSMINE juhatuse liige ülempreester Aleksandr Pidvõssotski ülempreester Vitali Gavrilovi juuresolekul pedagoogidele uut direktorit Tajana Babanskajat. Isa Aleksandr soovis Narva Õigeusu Humanitaarkooli direktorile Jumala abi ning edu. 
Tatjana Babanskaja tutvustas pedagoogilisele kollektiivile kooli arenguprogrammiga lähiajal. 
Esmatähtsaks ülesandeks peab ta tutvumist kooli kollektiiviga: pedagoogide, õpilaste, lapsevanematega. Tutvumine peab toimuma tööatmosfääris, vahetult töökohal, sellepärast toimuvad juba esimesel nädalal kõikides klassides tundide külastused , eesmärgiga näha pedagooge nende tööprotsessis ning saada aru õppeprogrammi täitmisest mitte ainult dokumentide järgi, vaid ka faktiliselt. 
Üheks kooli arengu lähiperspektiiviks on mugava õppekeskkonna loomine. Nii füüsilise (mis rõõmustab silma) kui ka psühholoogilise. Uus direktor on normaalse psühholoogilise kliima loomise heaks valmis kohtuma, arutama ja otsuseid vastu võtma. Tatjana Babanskaja ütleb: „ Minu eesmärgiks on üksteist kuulata ja kuulda, astuda dialoogi selleks, et kool areneks normaalsetes tingimustes”. 
Kooli sisemise enesehinnangu ja eneseanalüüsi loomiseks (mis puudus alates 2016 aastast) korraldatakse juba veebruari esimestel päevadel supervisioon. Kooli pedagoogide koostöö kogenud psühholoogiga aitab saada konsultatiivset tuge pedagoogide erialase tööga seotud küsimustes. 
Perspektiivis kavatsetakse luua täielik õppetsükkel: alates koolieelsest vanusest ning lõpetades gümnaasiumi astmega. Praegune hoone näeb väljast välja mitteesinduslik, vajalik on fassaadi remont ning see tuleb teostada enne järgmise aasta 1. septembrit. 
Õigeusu komponendi toetamiseks kooliprogrammis kavatsetakse lähiajal sisse seada kodukabel, kus hakkavad toimuma palvused , kus saab korraldada kirikupraktikat ning õpetada jumalasõna. 
Edaspidi kavatseb T. Babanskaja kasutada oma laialdasi partnersidemeid õpilaste klassivälise õppe võimaluste laiendamiseks, ning selleks, et täiustada õpilaste teadmisi riigikeeles, emakeeles ning võõrkeeltes. 
Ja muidugi muudatused infotehnoloogi kasutamise vallas. Kiiresti arenev digitaalkeskkond tuleb õppeprotsessi kaasata, see annab õpilastele võimaluse iseseisvaks loominguks , laiendab õppimise ajalisi ja ruumilisi piire, toetab uusi virtuaalseid koostöö vorme , muudab õppeprotsessi läbipaistvamaks.

Seoses sellega, et direktori kabinetis olev arvuti ei vastanud kaasaegsetel tehnilistele nõuetele, ostis kool 23. jaanuaril uue arvuti Lenovo IC 510S-07ICB poeratsioonisüsteemiga Windows10 Home ning monitori DellP2219H.

25. jaanuaril toimus esimehe Kristina Šamarina juhtimisel kooliõpilasnõukogu töökohtumine. Osalesid 14 nõukogu liiget. Käsitleti nõukogu tegevuse spektri küsimusi. Toimus õpilaste esindaja valimine koolinõukogusse: valisid ühehäälselt Valentin Krasikovi. Kooli õpilasnõukogu järgmine koosolek on kavandatud 1. veebruaril.

28. jaanuaril kooli nõukogu töönõupidamine. Kohal olid kõik nõukogu liikmed: kooli direktor T. Babnskaja, vanemate esindaja J. Peškova, õpilaste esindaja V. Krassikov, pedagoogide esindaja M. Toporina, MTÜ ÕIGEUSU HARIDUSE ÜHING ÜLESTÕUSMINE juhatuse liige V. Gavrilov.
Nõukogu päevakorras oli koolis valitseva olukorra arutamine seisuga 28.01.2019 ja Narva Õigeusu Humanitaarkooli arenguperspektiivide arutamine.
Т.N. Babanskaja rääkis kooli õppe-kasvatusprotsessi arenguplaanidest ning õppeprogrammi täitmise vajadusest, et lõpetada õppeaasta positiivsete tulemustega: tundide külastamine  ning kalenderplaani täitmise analüüs, tasemetööde ja proovieksamite läbiviimine (3., 6., 9., 12. klass), tutvumine dokumentatsiooniga ning selle korrastamine Haridus- ja teadusministeeriumi nõuete alusel. Pööratakse tähelepanu pedagoogide erialasele enesetäiendamisele, selleks viiakse veebruaris kooli pedagoogilise kollektiivi jaoks läbi supervisioon. Kooli võeti 0,25 koormusega tööle kogenud metodist, kes hakkab tegelema metoodilise abiga ning kontrollima ettevalmistust eksamiteks, tasemetöödeks ning ka uurimistöödeks. Veebruarist hakkavad toimuma jumalasõna tunnid. Samuti korraldatakse vaimuliku vastuvõtt koolis. Veebruaris viiakse läbi lastevanemate koosolekud ning lahendatakse „põletavad“ küsimused lastevanematega, sealhulgas õppemaksu tasumine.
Nõukogu liikmetele korraldati koolis ekskursioon, mille käigus räägiti kooli renoveerimise plaanidest (endine spordisaal, jumalasõna tundide läbiviimise klass, õpetajate tuba, koridorid, söökla, WCde remont).
Otsustati viia läbi lastevanemate komitee valimised: üks esindaja igast klassist (kokku 12 inimest), võtta info teadmiseks ning abistada püstitatud ülesannete realiseerimisel.