Uudised

Uudised


TEADE 

13.03.2020

Õpetajad, õpilased, lapsevanemad!
Eesti valitsuse ja haridus- ja teadusministri korralduse alusel teatame, et 
1. Alates 16.mätsist 2020.a Narva Õigeusu Gümnaasium sulgeb oma uksed ja läheb üle ditstantsõppele (koduõppele).  
2. Õppetöö toimub kodus vastavalt eKoolis ja kooli veebilehel olevale tunniplaanile: www.narvaog.eu
3. Õppetöö korraldamiseks kasutatakse erinevaid vorme ja viise: videotunnid, Viber, WhatsApp ja Skype. Tunni korraldamise viis märgistatakse tunniplaanis.
4. Kodutöö antakse eKoolis, tagasiside saadakse e-maili kaudu. Õpetajate e-maili aadressid on kättesaadavad kooli veebilehel https://www.narvaog.eu/text/opetajad-109/. Õpetajate ametlikud e – mailid: nimi.perekonnami@narvaog.eu, nimi tuleb kirjutada ladina (eesti) tähestikus.  
5. E-posti kasutamisega tekkinud küsimuste või probleemide korral pöörduge informaatika õpetaja poole aadressil  Pavel.Kodotsigov@narvaog.eu 
6. Õpetajad ja koolitöötajad jätkavad tööd esmaspäeval oma töökohal.

PALVE: Lugupeetud lapsevanemad, palume tagada oma lapsele liigipääs internetile ja eKooli distantsõppes osalemiseks. 

Koolijuhtkond


VASTUVÕTT 1. KLASSI ÕPPEAASTAKS 2020/2021

1.kl vastuvõtu avaldused ja muud dokumendid esitatakse ainult e-posti teel. Vanemad ega muud kolmandad isikud ei tohi koolimajja siseneda.

Narva Õigeusu Gümnaasium alustab õpilaste vastuvõttu 1. klassi 2020./2021. õppeaastaks.
Dokumente võetakse vastu  kooli administratsiooni kabinetis tööpäeviti kella 9.00 – 16.00
 (I. Grafovi tn 4, Narva, kab. 302) alates 15. veebruarist k.a.

Kooli vastuvõtmiseks esitab lapsevanem (seaduslik esindaja)  alljärgnevad dokumendid:

 • lapsevanema või seadusliku esindaja vormikohane taotlus, taotluse vorm on kättesaadav kooli kodulehelt: TAOTLUS või kooli õppejuhilt kohapeal;
 • Taotlust on võimalik saata ka digiallkirjastatuna e-postile: direktor@narvaog.eu.
 • lapsevanema isikut tõendav dokument (originaal ja koopia);
 • lapse sünnitunnistus (originaal ja koopia);
 • perearsti poolt väljastatud õpilase tervisekaart;
 • koolieelse lasteasutuse poolt väljastatud koolivalmiduskaart;
 • 1 lapse foto 3x4 õpilaspiletile;

NB! Kõik koopiad õpilase ja lapsevanema originaaldokumentidest kinnitab kooli direktor või õppejuht.

Lisainfo telefonil  56464517.


NARVA ÕIGEUSU GÜMNAASIUM ALUSTAB ÕPILASTE VASTUVÕTTU KÜMNENDASSE KLASSI 2020.-2021. ÕPPEAASTAKS.

10.kl vastuvõtu avaldused ja muud dokumendid esitatakse ainult e-posti teel. Vanemad ega muud kolmandad isikud ei tohi koolimajja siseneda.

Seoses eriolukorraga riigis Narva Õigeusu Gümnaasium muudab kooli vastuvõtu tingimused ja korra ning võtab gümnaasiumisse vastu lõputunnistuse tulemuste alusel.
10.kl vastuvõtu avaldused ja isikut tõendava dokumendi koopia esitatakse e – posti teel aadressile Irina.Bahramova@narvaog.eu kuni 30.06.2020.
Avalduse esitatud isikuga võetakse ühendus pärast lõputunnistuste väljaandmist. Avalduses tuleb kindlasti märkida esitaja nimi ja kontaktandmed (telefoninumber, e – post). Avalduse vorm on siin.
Gümnaasiumi õppekeeleks on vene keel, eesti keelt ja võõrkeelt õpitakse riikliku õppekavaga sätestatud mahus, mis võimaldab gümnaasiumi lõpetajail jätkata õpinguid ka järgmisel haridustasemel.
Kooli õppekava sisaldab õigeusuõpetuse aluseid, mis aitab kaasa õpilaste kõlbelisele kasvatusele.
Gümnaasiumi eeliseks on väikese õpilaste arvuga klassid (kuni 15 õpilast), mis soodustab individuaalset lähenemist õppeprotsessis.
(kehtestatud direktori käskkirjaga ja kooskõlastatud NÕG kooli nõukoguga
Õiguslik alus: PGS §27 lõige 5)Gümnaasium viib läbi lisavastuvõttu vabadele kohtadele teistes klassides.

Lisainfo:  Nadezda.Ivanova@narvaog.eu; Irina.Bahramova@narvaog.eu või telefonil 5646 4517.

INFO Innove poolt:

EESTI KEELES

• Nõuanded õpilastele: https://www.youtube.com/watch?v=Y5LJB7S7irQ&list=PL6aug3SNwW8wLHEz-YMzHJPU_K9xxbHYk&index=8
• Nõuanded õpetajatele: https://www.youtube.com/watch?v=LUKiRNyf8uo&list=PL6aug3SNwW8wLHEz-YMzHJPU_K9xxbHYk&index=3 
• Nõuanded vanematele: https://www.youtube.com/watch?v=xNP5Qii5ReQ&list=PL6aug3SNwW8wLHEz-YMzHJPU_K9xxbHYk&index=5
• Lapsevanema levinud mured ja julgustavad vastused: https://www.youtube.com/watch?v=GOjT20wFkXI&list=PL6aug3SNwW8wLHEz-YMzHJPU_K9xxbHYk&index=11

Uudiste arhiiv:
  - Veebruar 2020
  - Jaanuar 2020
  -
Jaanuar - September 2019 a.


Narva Õigeusu Gümnaasiumi õpilased, vanemad ja õpetajd distantsõppest 

Teine õppenädal karantiini keerulistes tingimustes on lõppemas.
Nii õpilastel kui vanematel oli piisavalt aega, et teadvustada ja hinnata toimuvat, ümber korraldada oma plaanid, kaaluda oma oskusi ja võimalusi.
Koolijuhtkond palus vanematel, õpilastel ja õpetajatel jagada oma muljeid distanstõppest. Allpool ongi see mõttevahetus....

1.– 2. klassi õpilased on ühemeelsed:
„Distantsõpe on vahva, kuid koolis on parem olla: võib koos klassikaaslastega mängida, suhelda nendega ja ka kallistada õpetjat, käia sööklas söömas......Kooli!Kooli!Kooli!“

10.kl õpilase Filipp Gavrilovi tagasiside
«Distantsõpe on tekitanud vaieldava olukorra. Sellel on ka oma head ja vead. Kuna see õppimisvorm ei ole stabiilne, siis ei võeta seda tihtipeale kasutusele koolides. Kuid mõnikord elu on üllatusi täis, seepärast me õpime kodust juba 8 päeva. Ma tahaks jagada oma muljeid.  
Ma ei tunne mingit ebamugavust. Ma ei ole ühtegi korda tundi hilinenud, kuna arvuti asub käeulatuses. Tunni ajal on võimalus mikrofoon välja lülitada, kui õpetaja ei oota minult vastust, ning sel ajal midagi näksida või juua mõned lonksud vett või seletada nooremale õele mis on Word. Peale selle, tundub, et õhkkond tunnis on muutunud rahulikumaks. Kodus istudes, õppimine on tõhusam, vähemalt mulle paistab niimoodi.
Aga kindlasti meepotis on tilk tõrva. Arvuti taga istumine on päris väsitav: hakkavad valutama selg, silmad, põlved. Loodan, et XXI sajandi põlvkonnal ei tekita see erilisi probleeme.
Mõnikord hakkab häirima halb internetiühendus.
Muidugi on raskem tajuda infot, sellest aru saada ja tagasiside anda, kui sa ei näi vestluskaaslast. Hetkel olen kõigega rahul, saan positiivset kogemust. Minu arvates, distantsõpe paistab hea ja pakub alternatiivi traditsioonilisele õppele.“

10.klassi õpilase Juri Markovi tagasiside
„Kaheksa päeva jooksul oleme meie distantsõppes. .
Niisugune  õppimisvorm on väga mugav minu jaoks, sest pole vaja kulutada aega teele. Õppida on lihtsam, sest kodutööd saab enamasti teha elektrooniliselt. Kuid minu arvates on selle miinuseks mõnikord probleeme Interneti-ühendusega.
Mulle meeldib selline õppekorraldus ja õppimisega pole raskusi. ”

Vanemate arvamus ....
«Puudusi sellises õppekorralduses mina ei ole küll märganud. Ise sain palju kasulikku ja leidsin mida juurde õppida.

 • Tunnen nüüd paremini klassis valitsevat õhkkonda, kus minu laps tunneb end mugavalt;
 • Sain tuttavaks kõigi õpetajatega ja vajadusel suhtlen nendega;
 • On tekkinud ettekujutus, kuidas sujub õppetöö klassis, mida õpib minu laps ja kuidas. Nüüd on selgem koolitöö ja kodutöö sidusus;
 • Selline ajutine õppeviis distsiplineerib ka minu poega. Õppeprotsess on hästi korraldatud.

Lugupidamisega
2.kl õpilase ema“

6.klassi õpilase ema arvamus digiõppest gümnaasiumis:
1) Lapsed õpivad;
2) Psühholoogiliselt maandab täieliku isolatsiooni stressi;
3) on tekkinud arusaam õppedistsipliinist;
4) on tekkinud arusaam oma vastutusest;
5) vanematel on võimalus hinnata oma lapse käitumist, õpioskusi ja osalust õppetöös;
6) kiire digisokuste omandamine, mis kahtlemata tuleb kasuks ka tulevikus;
7) vanematel on võimalus näha ja hinnata oma lapse probleeme klassikaaslastega suhtlemises
8) võimalus tutvuda kooli õpetajatega.“

Õpetajate arvamus ......
Viktoria Vassiljeva, eesti keele ja inglise keele õpetaja:
«Meie kool on väga kiiresti läks üle digiõppele Skype ja teiste õppeplatvormide kaudu. Minu jaoks see on mugav. Õpilastele ka meeldib. Digitunnid on paljus sarnased tavatundidega, internet pakub palju võimalusi keelte õpetamiseks ja õppimiseks.»

Irina Zabegajeva, matemaatika õpetaja:
«Distantsõppel muidugi on head ja vead. Digiõppe heaks küljeks võib pidada erinevate õppemeetodite ja info edastamise viiside kasutamist, erinevate e – keskkondade mitmekesistust.
Digiõpe kindlasti soodustab digioskuste omandamist nii õpilastel kui ka õpetajatel, kõrvale ei jää ka vanemad. Võib olla kõlab natuke kummaliselt, kuid suurendades õpetaja – õpilase vahelist distantsi distantsõpe on kaasa aidanud õpetaja – lapsevanema suhete tugevdamisele.
Vanemad on ka erineval moel kaasatud oma lapse kooliellu: nad on pidevas kontakstis õpetajatega, saavad nõuandeid ja ka vastuseid oma küsimustele.
On – line tunnid võimaldavad anda tagasiside, seletada uut materjali.
Kahtlemata, et digitunniks ettevalmistus võtab tunduvalt rohkem aega kui tavatunniks. Õpetaja püüab mitmekesistada oma tundi, andes erinevaid huvipakkuvaid ülesandeid, et vähendada stressi ja pingeid.“

Jelena Korsak, inglise keele õpetaja:
«16.03 kool läks üle distantsõppele. Minu arvates sellel on nii head kui ka halvad küljed. Õpetajad olid sunnitud kiiremas korras parandama või isegi omandama digioskusi. Paljud võtsid kasutusele erinevad e – keskkonnad, et mitmekesistada õppetööd ja hinnata ka õpilaste teadmisi ja oskusi. Tundide läbiviimine Skypes või teistes suhtluskeskkondades aitab seletada uut materjali. Õpilased omakorda omandavad iseseisva töö oskust.
Negatiivseks saab pidada nii õpilaste kui ka õpetajate koormuse kasvamist sh arvuti taga veedetud aega. Vanemad pöörduvad palvega vähendada nn ekraaniaega, mida laps veedab Skypes. Mina, klassijuhatajana olen pidevas kontakstis vanemate ja õpilastega.

Koolijuhtkond tänab kõiki õppetöös osalejaid - õpilasi, vanemaid, õpetajaid – stabiilse töö eest ning jagatud vastustuse eest. 
Tervist, kannatlikkust ja üksteisemõistmist sel keerilisel ajal!


Alates 16.märtsist Narva Õigeusu Gümnaasium läks üle distantsõppele

Kõik tunnid toimuvad tunniplaani kohaselt onlines. Tundide läbiviimiseks kasutab kool erinevaid suhtluskanaleid: eKooli, e – posti, Skype. Hetkel eelistus on antud Skype keskkonnale, mis võimaldab silmside ja otsest kontakti õpilastega.
Järk – järgult võetakse kasutusele ka teised e – keskkonnad, sellised nagu Zoom, classroom, Hangouts, Learningapps, Miksike. Üha rohkem õpetajaid ühineb tasuta Opiqu keskkonnaga
Meeldiv tõdeda, et peaaegu kõik õpilased said edukalt hakkama distantsõppega ning kooliõppekava omandamine läheb sujuvalt, mis annab lootuse lõpetada kooliaasta 5.juuniks.


18.02.2020