Uudised

Uudised


Lõpuaktus Narva Õigeusu Gümnaasiumis: https://youtu.be/ORJhOP50YXM


 

Kinnitatud direktori 15.05.2020 käskkirjaga nr 3-2020-III

Õppetöö korraldus Narva Õigeusu Gümnaasiumis  alates 15.05.2020

Narva Õigeusu Gümnaasiumi  õppetöö kehtestatud põhimõtted:
1. Narva Õigeusu Gümnaasiumis jäävad ka peale 15. maid kehtima paljud ettevaatusabinõud ja viiruse tõkestamiseks mõeldud meetmed, nt see, et kooli ruumides võivad koguneda vaid kuni 10-liikmelised rühmad ja see, et õppurite paigutamisel ruumis tuleb järgida 2+2 nõuet. Kontaktõppe taastumine täies mahus ei ole sel aastal võimalik.  Narva Õigeusu Gümnaasiumile tähendab uste avamine jätkuvalt pigem distantsvormis õppetöö korraldamist ning väga piiratud mahus ja individuaalses  korras õpilaste kooli kutsumist. Kontaktõpe on siiski pigem erandlik ning on mõeldud eelkõige 9.kl ja 12.kl õpilastele ja neile, kelle puhul distantsõpe ei andnud tulemusi ning on selge, et kontaktõpe on ainuke lahendus.
2. Toitlustamist sööklas ei toimu. Ilmsesti jätkatakse kuivtoidupakettide  jagamist õppeperioodi lõpuni.
3. Kool korraldab koolimaja sisenemise kutsetega ja kooli valvelauas  on kutsutud õpilaste nimekiri, ning on tagatud, et koolihoonetesse ei siseneks selleks mitte ettenähtud isikud. Sisenemisel  peab kuskil nähtaval kohal olema desinfektor.
4. Kooli ruumides viibitakse nii vähe aega kui võimalik ja mitte rohkem kui vajalik.
5. Ühes õpperühmas võib olla kuni kümme õpilast. Õpetaja või muu koolitöötaja, on ruumis lisaks kuni kümnele õppijale (st maksimaalselt  10 õpilast + 1 õpetaja)
6. Maski kandmine koolis on vabatahtlik.  Kaitsemaskide  kasutamine on koolis viibivatele riskirühma kuuluvatele õpilastele, õpetajatele ja töötajatele soovituslik.
7. Reguleerida tuleb õpilaste arvu koolis – kontrollida, et õpilased ei satuks ühte koridorisse, riidehoidu, muudesse ühistesse ruumidesse massiliselt. Õpilaste liikumine koolimajas peab olema läbimõeldud nii, et erinevad õpilaste rühmad ei kohtuks ühistes ruumides.
8. Õpikute ja raamatute tagastamine toimub üldjuhul kontaktivabalt koolis korraldatud viisil. Soovitatav on koguda õpikud kokku õpilastelt pakendatult, märgistatult ja klasside kaupa, et hoida neid vähemalt 72 tundi enne menetlemist.
9. Sel aastal ei ole lõpu-/riigieksamid   kooli lõpetamise kohustuslik tingimus.
10. Riigieksamid toimuvad juuni alguses ning tulemused selguvad hiljemalt 30. juuniks.
11. Koolieksam ei ole riiklik lõpetamise tingimus.
12. Lõpuaktuse läbi viimisel tuleb järgida 2+2 reeglit.
13. Iga põhikooli ja gümnaasiumi lõpetanu saab soovi korral oma lõputunnistusest digitaalse väljavõtte, millega on võimalik õpingute jätkamisel või tööle siirdumisel tõendada põhi- või keskhariduse  omandamist. Tegemist on eriolukorra ajal loodud lahendusega,  et kaitsta õpilaste tervist ning välistada vajadus minna lõpetatud haridusasutusse järele oma lõputunnistusele, mis võib õpingute jätkamiseks olla hädavajalik. 
14. Koolil on kohustus õpetada õpilasi 175 õppepäeva õppeaastas.  Seega saabub koolivaheaeg kõigile (isegi kõige tublimatele õpilastele) ikka 5.juunil. Kuni 5. juunini peavad kõik õpilased olema õppetöösse kaasatud. Samas tuleb arvestada, et distantsõpe ei ole  kõigile koormav ja väsitav, seega kasutatakse kõiki võimalikke alternatiivseid õppevorme ja –meetodeid, (kergemaid)  ülesandeid, loovtöid, projekte jms.

Alus: Vabariigi Valitsuse 5. mai 2020 korraldus nr 143: lubatakse alates 15. maist lisaks distantsõppe vormile koolides läbi viia individuaalset või väikestes rühmades õppetööd ja tegevust.

VASTUVÕTT 1. KLASSI ÕPPEAASTAKS 2020/2021

Narva Õigeusu Gümnaasium alustab õpilaste vastuvõttu 1. klassi 2020./2021. õppeaastaks.
Dokumente võetakse vastu  kooli administratsiooni kabinetis tööpäeviti kella 9.00 – 16.00
 (I. Grafovi tn 4, Narva, kab. 302) alates 15. veebruarist k.a.

Kooli vastuvõtmiseks esitab lapsevanem (seaduslik esindaja)  alljärgnevad dokumendid:

  • lapsevanema või seadusliku esindaja vormikohane taotlus, taotluse vorm on kättesaadav kooli kodulehelt: TAOTLUS või kooli õppejuhilt kohapeal;
  • Taotlust on võimalik saata ka digiallkirjastatuna e-postile: direktor@narvaog.eu.
  • lapsevanema isikut tõendav dokument (originaal ja koopia);
  • lapse sünnitunnistus (originaal ja koopia);
  • perearsti poolt väljastatud õpilase tervisekaart;
  • koolieelse lasteasutuse poolt väljastatud koolivalmiduskaart;
  • 1 lapse foto 3x4 õpilaspiletile;

NB! Kõik koopiad õpilase ja lapsevanema originaaldokumentidest kinnitab kooli direktor või õppejuht.

Lisainfo telefonil  56464517.


NARVA ÕIGEUSU GÜMNAASIUM ALUSTAB ÕPILASTE VASTUVÕTTU KÜMNENDASSE KLASSI 2020.-2021. ÕPPEAASTAKS.

Seoses eriolukorraga riigis Narva Õigeusu Gümnaasium muudab kooli vastuvõtu tingimused ja korra ning võtab gümnaasiumisse vastu lõputunnistuse tulemuste alusel.
10.kl vastuvõtu avaldused ja isikut tõendava dokumendi koopia esitatakse e – posti teel aadressile Irina.Bahramova@narvaog.eu kuni 30.06.2020.
Avalduse esitatud isikuga võetakse ühendus pärast lõputunnistuste väljaandmist. Avalduses tuleb kindlasti märkida esitaja nimi ja kontaktandmed (telefoninumber, e – post). Avalduse vorm on siin.
Gümnaasiumi õppekeeleks on vene keel, eesti keelt ja võõrkeelt õpitakse riikliku õppekavaga sätestatud mahus, mis võimaldab gümnaasiumi lõpetajail jätkata õpinguid ka järgmisel haridustasemel.
Kooli õppekava sisaldab õigeusuõpetuse aluseid, mis aitab kaasa õpilaste kõlbelisele kasvatusele.
Gümnaasiumi eeliseks on väikese õpilaste arvuga klassid (kuni 15 õpilast), mis soodustab individuaalset lähenemist õppeprotsessis.
(kehtestatud direktori käskkirjaga ja kooskõlastatud NÕG kooli nõukoguga
Õiguslik alus: PGS §27 lõige 5)Gümnaasium viib läbi lisavastuvõttu vabadele kohtadele teistes klassides.

Lisainfo:  Nadezda.Ivanova@narvaog.eu; Irina.Bahramova@narvaog.eu või telefonil 5646 4517.


Uudiste arhiiv:

  - Aprill 2020
  - Märts 2020
  - Veebruar 2020
  - Jaanuar 2020
  -
Jaanuar - September 2019 a.


#teemeEestiviirusestpuhtaks

Narva Õigeusu Gümnaasiumi pere on vastu võtnud üleskutse teha Eesti viirusest puhtaks ning meie tüdrukud oma tööõpetuse õpetaja Zanna Pantelejeva juhendamisel valmistasid distantsõppel näomaskid.
Teeme Ära üle-eestilise maskitalgute algatuse „Teeme Eesti viirusest puhtaks!“ eesmärk on innustada kõiki eestimaalasi valmistama ja kandma riidemaske.
Meie õpilased olid väga leidlikud maskide materjalide ja disaini valikul. Pani imestama 7.kl õpilase mask idamaises stiilis ja ka väärib äramärkimist gümnaasiumi logoga mask, mis on spetsiaalselt õmmeldud direktori jaoks.
Meie kooli õpilaste näod maskides st fotod ilmusid ka delfi veergudel, aga õpetaja Marina Ruban andis intervjuu raadios.
Tunneme uhkust, et meie gümnaasiumi õpilaste nimed on sisse kantud maskitegijate nimekirja.
Kui sa ei ole veel endale maski teinud, siis ühine meiega ja tee mask. Maskiteo õpetus on leitav siit, aga meie maskide fotod innustavad sind!


11.05.2020