Alusseisund

Koolikorralduslikud dokumendid

Asjaajamiskord
Sisehindamise kord
Kodukord (alates 1.09.2020)

Õpilasesinduse põhimäärus
Sisehindamise aruanne 2016-2019 õ.a.
Narva Õigeusu Gümnaasiumi arenguvestluste korraldamise tingimused ja kord
Hädaolukorra lahendamise plaan
Narva Õigeusu Gümnaasiumi temaatilise sisehindamise aruanne 2022
Õppenõukogu tegevuskava 2023.-2024.õa
Avaliku konkursi läbiviimise kord 


Õppekorralduslikud dokumendid

Narva Õigeusu Gümnaasiumi päevakava 2023-2024
Narva Õigeusu Gümnaasiumi üldtööplaan 2023-2024


Kooli vastuvõtmine

Õpilaste vastuvõtmise kord
Taotlus 1. klassi vastuvõtmiseks
Taotlus gümnaasiumisse vastuvõtmiseks
Õppeleping 2019