Совет Нарвской Православной гимназии

Kooli nõukogu on Kooli kollegiaalne juhtimisorgan, mille ülesanne on Kooli õpilaste, õpetajate, Kooli pidaja, õpilaste vanemate, vilistlaste ja Kooli toetavate organisatsioonide ühistegevus õppe ja kasvatuse suunamisel, planeerimisel ja jälgimisel ning õppeks ja kasvatuseks paremate tingimuste loomine.

Kooli nõukogu koosseis:

 1. Kooli pidaja esindaja Vitali Gavrilov
 2. kooli direktor Tatjana Salu
 3. pedagoogide esindaja Viktoria Vassiljeva
 4. lastevanemate esindaja Jelena Pleśkova
 5. õpilasesinduse esindaja Aleksei Khokhlov

Kooli nõukogu ülesanneteks on:

 1. Kooli pidajale Kooli põhikirja muutmisettepanekute esitamine;
 2. direktori iga-aastase arengukava täitmise ja töö ülevaate ärakuulamine;
 3. direktori ülevaate ärakuulamine Kooli eelarve täitmise kohta;
 4. ettepanekute tegemine Kooli pidajale ja Kooli direktorile õppekasvatusprotsessi arendamiseks;
 5. Kooli õppekava kohta muutmisettepanekute tegemine;
 6. seisukoha andmine teistes küsimustes, käesoleva põhikirja, seaduse või selle alusel antud õigusakti alusel.

Koolinõukogu koosseisu kinnitab Kooli pidaja.